Sede electrónica Concello de Carnota

06:46:35 Domingo 21 de xullo 2024
Estás en:

Detalle trámite

Declaración Responsable de Actividades Recreativas e Espectáculos Públicos

Con carácter xeral, a apertura dos establecementos abertos ao público en que se desenvolvan espectáculos públicos ou actividades recreativas e a organización de espectáculos públicos e actividades recreativas están sometidas ao réxime de declaración responsable.

No entanto, por razóns de interese xeral vinculadas á orde, seguridade e saúde públicas e protección do medio ambiente, esixirase a obtención de licenza municipal ou autorización autonómica nos supostos establecidos no art. 41 LEI 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se o interesado non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

 • Solicitude de Declaración Responsable de Actividades Recreativas e Espectáculos Públicos
 • No caso de actuar en representación, copia dos documentos de identidade do representante e o interesado coa autorización escrita dese último ou copia de poder para representalo (ver modelo). No caso de presentación online, non é necesario aportar o documento de identidade do presentador (nin do interesado no caso de utilizar un certificado electrónico de representación).
 •  XERAL
  • Proxecto ou documentación técnica descritiva da actividade recreativa/espectáculo público asinada por un/ha técnico/a competente. 
  • Póliza do seguro de responsabilidade civil e xustificante do recibo de pagamento da prima do ano en curso. 
  • Documento acreditativo da dispoñibilidade do establecemento ou espazo público no que se desenvolverá a actividade ou espectáculo. 
  • Certificado, acta ou informe de conformidade emitido polas entidades de certificación de conformidade municipal (no seu caso).
  • Designación de responsable técnico/a da execución do proxecto ou montaxe das instalacións.
  • Marcado CE e declaración CE de conformidade das instalacións e certificado da instalación de baixa tensión de conexión coa rede (no seu caso) 
 • FESTAS E VERBENAS
  • Programa da actividades a realizar subscrito pola comisión organizadora da festa.
  • Póliza do seguro de responsabilidade civil e xustificante do recibo de pagamento da prima do ano en curso, ou compromiso de contratación do seguro.
  • Documento acreditativo da dispoñibilidade do establecemento ou espazo público no que se desenvolverá a actividade ou espectáculo

Nome: Declaración Responsable de Actividades Recreativas e Espectáculos Públicos.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite)

                                    Presencial.