Sede electrónica Concello de Carnota

07:06:11 Domingo 21 de xullo 2024
Estás en:

Detalle trámite

Presentación recursos administrativos

O procedemento de "presentación de recursos administrativos" permite á cidadanía recorrer contra os actos administrativos ditados pola Entidade Local en calquera materia, sempre que se faga cumprindo as condicións e nos prazos que marca o acto/procedemento obxecto do recurso.

Preferentemente de forma telemática a través do botón “Iniciar trámite”. Se a persoa interesada non utiliza a vía telemática poderá descargar o impreso ou impresos dende esta paxina ou acudir ao rexistro da Entidade Local , onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

 • Solicitude de presentación de recursos administrativos.
 • Instancia xeral na que se inclúa o texto do recurso, ou calquera escrito que conteña o recurso.

Nome: Presentación de recursos administrativos.

Unidade tramitadora: Alcaldía.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Taxas/Impostos: Non aplica.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                 Presencial.

Órgano de resolución: Órgano competente en cada caso.

 • Recurso de Reposición
  • Carácter silencio administrativo: Silencio negativo.
  • Prazo de resolución: Un mes.
 • Recurso extraordinario de revisión
  • Carácter silencio administrativo: Silencio negativo.
  • Prazo de resolución: 3 meses.
 • Recurso de alzada
  • Carácter silencio administrativo: Silencio negativo, con todo, cando o recurso de alzada interpúxose contra a desestimación por silencio administrativo dunha solicitude polo transcurso do prazo, entenderase estimado o mesmo se, chegado o prazo de resolución, o órgano administrativo competente non ditase e notificase resolución expresa, sempre que non se refira ao exercicio do dereito de petición, ao que se refire o artigo 29 da Constitución, aqueles cuxa estimación tivese como consecuencia que se transferisen ao solicitante ou a terceiros facultades relativas ao dominio público ou ao servizo público, impliquen o exercicio de actividades que poidan danar o medio ambiente e nos procedementos de responsabilidade patrimonial das Administracións Públicas.
  • Prazo de resolución: 3 meses.